Open Access Highly Accessed Email this article to a friend

Analysis of EGFR signaling pathway in nasopharyngeal carcinoma cells by quantitative phosphoproteomics

Lin Ruan, Xin-Hui Li, Xun-Xun Wan, Hong Yi, Cui Li, Mao-Yu Li, Peng-Fei Zhang, Gu-Qing Zeng, Jia-Quan Qu, Qiu-Yan He, Jian-Huang Li, Yu Chen, Zhu-Chu Chen and Zhi-Qiang Xiao*

Proteome Science 2011, 9:35  doi:10.1186/1477-5956-9-35

Fields marked * are required


Multiple email addresses should be separated with commas or semicolons.
How can I ensure that I receive Proteome Science's emails?