Email updates

Keep up to date with the latest news and content from Proteome Science and BioMed Central.

Download references

Open Access Highly Accessed

Analysis of EGFR signaling pathway in nasopharyngeal carcinoma cells by quantitative phosphoproteomics

Lin Ruan, Xin-Hui Li, Xun-Xun Wan, Hong Yi, Cui Li, Mao-Yu Li, Peng-Fei Zhang, Gu-Qing Zeng, Jia-Quan Qu, Qiu-Yan He, Jian-Huang Li, Yu Chen, Zhu-Chu Chen and Zhi-Qiang Xiao*

Proteome Science 2011, 9:35  doi:10.1186/1477-5956-9-35

Include


Format