Email updates

Keep up to date with the latest news and content from Proteome Science and BioMed Central.

Open Access Highly Accessed Research

Analysis of EGFR signaling pathway in nasopharyngeal carcinoma cells by quantitative phosphoproteomics

Lin Ruan, Xin-Hui Li, Xun-Xun Wan, Hong Yi, Cui Li, Mao-Yu Li, Peng-Fei Zhang, Gu-Qing Zeng, Jia-Quan Qu, Qiu-Yan He, Jian-Huang Li, Yu Chen, Zhu-Chu Chen and Zhi-Qiang Xiao*

Proteome Science 2011, 9:35  doi:10.1186/1477-5956-9-35

Accesses  

  • Last 30 days: 89 accesses
  • Last 365 days: 1249 accesses
  • All time: 7741 accesses

Cited by